دفاتر انجمن

دفاتر انجمن در استان ها:

مدیر دفتر                               نام دانشگاه          شماره تماس پست الکترونیک

دکتر عباس عسکری ندوشن     دانشگاه یزد

دکتر علی یار احمدی               دانشگاه شیراز

دکتر حاتم حسینی                 دانشگاه همدان

دکتر توکل آقایاری هیر              دانشگاه تبریز