انجمن جمعیت شناسی ایران
  • نشست بین المللی پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در کشورهای مسلمان برگزار شد ۱۳۹۷-۰۲-۲۰

دفاتر انجمن

نام دانشگاه مسئول شماره تماس پست الکترونیک آدرس
دانشگاه یزد دکتر عباس عسکری ندوشن      
دانشگاه شیراز دکتر علی یار احمدی      
دانشگاه همدان دکتر حاتم حسینی      
دانشگاه تبریز دکتر توکل آقایاری هیر