انجمن جمعیت شناسی ایران
  • همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن

معرفی اجمالی

انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم جمعیت‏شناسی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‏های مربوطه ، تشکیل گردیده است. لذا، برای حصول به این مقصود اهداف و سیاست های ذیل را برای ادامه فعالیت خود در نظر گرفته است:

 

اهداف انجمن

۱- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‏ای با علم جمعیت‏شناسی سروکار دارند.

۲-  همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه‏های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه موضوع مورد مطالعه انجمن

۳-  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از استادان و محققان ممتاز

۴-  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

۵-  تشکیل گردهمائی‏های علمی در سطح ملی، منطقه‏ای و بین‏المللی

۶-  انتشار کتب و نشریات علمی