معرفی اجمالی

انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم جمعيت‏شناسي و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‏هاي مربوطه ، تشکیل گردیده است. لذا، برای حصول به این مقصود اهداف و سیاست های ذیل را برای ادامه فعالیت خود در نظر گرفته است:

 

اهداف انجمن

1- ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه‏اي با علم جمعيت‏شناسي سروكار دارند.

2-  همكاري با نهادهاي اجرائي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرحها و برنامه‏هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه موضوع مورد مطالعه انجمن

3-  ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از استادان و محققان ممتاز

4-  ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

5-  تشكيل گردهمائي‏هاي علمي در سطح ملي، منطقه‏اي و بين‏المللي

6-  انتشار كتب و نشريات علمي