انجمن جمعیت شناسی ایران
  • فراخوان ارسال مقاله ؛ همایش یک سال پس از زلزله کرمانشاه: تجربه‌ها و سیاست‌ها

هیات مدیره

اعضای منتخب هیئت مدیره درسال  1396

ردیفنام نام خانوادگی (دکتر/مهندس)سمتتصویر
1دكتر محمدجلال عباسي شوازي رئیس
2دكتر ابوالقاسم پوررضا نایب رئیس
3دكتر حسن عيني‏زيناب خزانه دار
4دكتر حاتم حسيني عضو
5دكتر محمود قاضي‏طباطبائي عضو

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

ردیفنام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس) تصویر
1دكتر محمود مشفق
2دكتر حجيه بي بي رازقي نصرآباد

بازرسان

ردیفنام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس) تصویر
1دكتر محمد ميرزايي
2دكتر رسول صادقي

3دكتر علي‏يار احمدي (علي‏البدل)