انجمن جمعیت شناسی ایران

هیات مدیره

اعضای منتخب هیئت مدیره درسال  ۱۳۹۶

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/مهندس) سمت  
۱ دكتر محمدجلال عباسي شوازي رئیس  
۲ دكتر ابوالقاسم پوررضا نایب رئیس  
۳ دكتر حسن عيني‏زيناب خزانه دار  
۴ دكتر حاتم حسيني عضو  
۵ دكتر محمود قاضي‏طباطبائي عضو  

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)  
۱ دكتر محمود مشفق  
۲ دكتر حجيه بي بي رازقي نصرآباد  

بازرسان:

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)  
۱ دكتر محمد ميرزايي  
۲ دكتر رسول صادقي

 

 
۳ دكتر علي‏يار احمدي (علي‏البدل)