هیات مدیره

اعضای منتخب هیئت مدیره درسال  1396

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

 

1

دكتر محمدجلال عباسي شوازي

رئیس

2

دكتر ابوالقاسم پوررضا

نایب رئیس

3

دكتر حسن عيني ‏زيناب

خزانه دار

4

دكتر حاتم حسيني

عضو

5

دكتر محمود قاضي‏ طباطبائي

عضو

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

ردیف

نام نام خانوادگی

 

1

دكتر محمود مشفق

2

دكتر حجيه بي بي رازقي نصرآباد

 

 

 

بازرسان:

ردیف

نام نام خانوادگی

 

1

دكتر محمد ميرزايي

2

دكتر رسول صادقي

3

دكتر علي‏ يار احمدي (علي‏ البدل)