همایش ملی «یک سال پس از زلزله کرمانشاه؛ تجربه‌ها و سیاست‌ها» برگزار می گردد

دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن جمعیت شناسی ایران و سایر مراکز و دانشگاه ها همایش ملی «یک سال پس از زلزله کرمانشاه؛ تجربه‌ها و سیاست‌ها» برگزار می کند

هدف همایش:

احصا و جمع آوری تجربیات پژوهشی و آکادمیک در دانشگاه های کشور و در میان پژوهشگران و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی پیرامون زلزله کرمانشاه و پیامدهای اجتماعی آن.

در راستای تحقق این هدف ضرورت دارد اقدامات صورت گرفته در زمینه مددرسانی به زلزله زدگان از سوی نهادهای رسمی و مردم در جهت تدوین سیاست های مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران به صورت فردی و گروهی، سازمان یافته و یا غیر سازمان یافته در جریان امدادرسانی ها قرار گرفته و بعضاً از مناطق زلزله زده بازدید به عمل آوردند. لازم است در جهت ثبت و ضبط این تجربیات مهم پژوهشی اقدامات متعددی صورت گیرد و برگزاری این همایش در این جهت می تواند مفید واقع شود.

محورهای همایش

ابعاد اجتماعی زلزله کرمانشاه

 • تأثیر زلزله کرمانشاه در همبستگی ملی
 • الگوهای مشارکت مردمی در جریان امدادرسانی
 • واگرایی و همگرایی اجتماعی و سیاسی در میان مردم زلزله‌زده
 • مسائل اجتماعی قبل و پس از زلزله کرمانشاه
 • پیامدهای اجتماعی زلزله کرمانشاه
 • عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی زلزله‌زدگان
 پیامدهای فرهنگی زلزله کرمانشاه
 • بازنمایی زلزله در شبکه‌های اجتماعی
 • زلزله در حافظه تاریخی ایرانیان
 • گفتمان‌های زلزله در حوزه عمومی
 • زلزله، بیم و دلهره در زندگی روزمره
 • مشاهیر و امدادرسانی در زلزله
 • زلزله و فرهنگ عاطفه در میان ایرانیان
زلزله و رسانه‌ها
 • نقش رسانه‌ها در امدادرسانی
 • شایعات امدادرسانی
 • الگوهای ارتباطی زلزله‌زدگان
 • بهره‌مندی زلزله‌زدگان از رسانه‌ها
 • بازنمایی زلزله در رسانه‌ها

سیاست­گذاری اجتماعی و بحران­های طبیعی

 • آسیب­ شناسی مدیریت بحران؛ از گذشته تاکنون
 • الگوهای تأمین مسکن پس از بحران
 • مشارکت و همیاری مردمی؛ تجربه ­ها، الگوها و آسیب­ ها
 • ارزیابی تأثیرات اجتماعی مداخلات پس از بحران
 • نقش آموزش و رسانه در کاهش تلفات بحران
 • اقتصاد اجتماعی بحران ها
زن و خانواده در زلزله کرمانشاه
 • تجربه زیسته زنان زلزله‌زده
 • زنان و امدادرسانی در زلزله
 • پیامدهای خانوادگی زلزله
 • فرصت‌ها و ظرفیت‌های خانواده‌ها در مواجهه با زلزله
 • ملاحظات جنسیتی و امدادرسانی
آسیب‌های اجتماعی زلزله
 • آسیب‌های خانوادگی زلزله
 • انحرافات اجتماعی قبل و پس از زلزله
 • خطرپذیری و آسیب‌پذیری
مددکاری اجتماعی و زلزله‌زدگان
 • نقش مددکاران اجتماعی در رفع آلام زلزله‌زدگان
 • بحران‌ها اجتماعی برآمده از زلزله و الگوهای مداخله‌ای
 • مددجویی و امدادرسانی در زلزله کرمانشاه
ابعاد برنامه‌ریزی اجتماعی، شهری و منطقه‌ای زلزله کرمانشاه
 • پیامدهای زلزله در وضعیت محله‌های شهری
 • اثرات زلزله بر کیفیت مسکن و جایگاه آن
 • مدیریت شهری، قبل و پس از زلزله
 • نقشه شبکه‌های شهری در شهرهای زلزله‌زده
پیامدهای جمعیتی ناشی از زلزله
 • تغییرات در ساختار جمعیتی
 • جابجایی‌ها و مهاجرت‌ها
 • تحلیل دموگرافیک مناطق زلزله‌زده

 زمان: 30 آبان – یک آذر 97

مکان: دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی