گزارش نشست «سالخوردگی جمعیت و رفاه سالمندان در ایران»

سمینار انجمن جمعیت شناسی ایران تحت عنوان “سالخوردگی جمعیت و رفاه سالمندان در ایران” به همکاری موسسه مطالعات جمعیتی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در روز شنبه مورخه 5 آبانماه در تالار گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی با حضور اساتید و جمعی از اعضاء انجمن جمعیت شناسی ایران برگزار گردید.  در این سمینار، پروفسور اصغر زیدی، استاد دانشگاه ملی سئول و محقق در موسسه اقتصادی و سیاسی لندن، چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با سالخوردگی جمعیت و افزایش رفاه سالمندان را تشریح کرد. وی ضمن ارائه یافته‌های مهم شاخص جهانی دیدبان سالمندی (AgeWatch index) ، درباره‌ چگونگی استفاده از این شاخصها برای تحلیل مقایسه ای رفاه سالمندان در ایران و سایر کشورها بحث نمود.  به نظر وی، ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان، در آینده پدیده سالخوردگی جمعیت را تجربه خواهد نمود. بر اساس پیش‌بینی های انجام شده، جمعیت افراد 60 ساله و بیشتر از حدود 9.5 درصد در سال 2015 به حدود یک سوم جمعیت در سال 2050 افزایش خواهد یافت. با توجه به اهمیت سالخوردگی جمعیت به عنوان یک موضوع نوظهور، شورای ملی سالمندی در ایران تدوین برنامه ملی راهبردی برای سالمندان را با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف آغاز کرده است. به منظور شناخت عمیقتر مسائل و نیازهای سالمندان، بررسی سلامت و رفاه جمعیت سالمندان در ایران به تصویب رسیده و جمع آوری داده ها در این زمینه انجام خواهد شد.

بیوگرافی

اصغر زیدی استاد پیری شناسی در دانشگاه ملی سئول در کشور کره جنوبی و همچنین استاد مدعو در مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن در کشور انگلستان است. تحقیقات وی دربرگیرنده موضوعاتی همچون سالمندی فعال و سالم، و رفاه سالمندان می باشد، و تجربیات ارزشمندی در زمینه پیمایشهای سالمندان دارد.  وی پژوهش دیدبان سالمندی را از سال 2012 مدیریت کرده، و با همکاری HelpAge International اولین شاخص برای اندازه‌گیری رفاه سالمندان در یک مقیاس جهانی را بسط داده است.